Enyém-tiéd! Kié? – I.

Az életközösség megszűnését követően a vagyonközösség megszűnik, ennek bekövetkeztével házassági vagyonközösséget megosztó vagyonjogi szerződés keretében rendezhetőek a viszonyok.

Házassági vagyonközösség

1.rész

A házastársaknak, illetve a házasulóknak lehetőségük van vagyoni viszonyaikat házassági vagyonjogi szerződéssel rendezni. Eltérő szerződéses rendelkezés vagy szerződés hiányában törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn.

Mi is az a törvényes vagyonjogi rendszer?

A közös vagyonba tartoznak azok a vagyontárgyak, melyeket a felek a vagyonközösség fennállása alatt szereztek, akár együtt, akár külön. Nincs tehát jelentősége ebben a rendszerben annak, hogy az egyik fél háromszor annyit keresett a házasság fennállása alatt, az a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg. Természetesen a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségek és tartozások is egyenlő arányban terhelik a feleket.

Mi nem tartozik a közös vagyonba?

Egyetlen szóval a különvagyon. A törvény taxatív felsorolást tartalmaz erre vonatkozóan. Különvagyonnak minősül például a vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy, az egyik fél által örökölt vagy részére ajándékozott vagyon. Meg kell említeni, hogy bizonyos esetekben a különvagyon helyébe lépő vagyontárgy már közös vagyonnak minősül, valamint egyes tartozások is szerepelhetnek természetes különvagyonként.

Közös vagyonhoz tartozás vélelme

A vagyonközösség fennállása alatt a vagyonban meglévő vagyontárgyakról azt kell vélelmezni, hogy azok a közös vagyonhoz tartoznak és kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan szintén vélelmezni kell, hogy a teljesítés a közös vagyonból történt. A vélelem egyfajta feltételezés, mely ellen élhetünk bizonyítással.

Mikortól közös a vagyon?

A házasság megkötését követően, illetve ha a felek azt megelőzően élettársként éltek együtt, akkor az életközösség kezdetétől. Tehát, ha a felek 2010-ben kötöttek házasságot, de már 2005-től élettársként éltek együtt, úgy a vagyonközösség kezdetének éve 2005.

Házassági vagyonjogi szerződést érdemes kötnöm?

Tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy mindenképpen. Számtalan lehetőséget kínál a házassági vagyonról történő szerződéses rendelkezés. Megnevezhetik benne a különvagyoni elemeket, kiköthetik a külön vagyonszerzést, illetve lehetőség van arra, hogy csak egyes vagyonrészek esetében számítsanak külön vagyonszerzőknek, más részekben azonban közös vagyonszerzést köthetnek ki.

A házassági vagyonjogi szerződéseket személyesen kell megkötni, érvényességének feltétele, hogy azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalják.

Harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha azt nyilvántartásba vették vagy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

A szerződést megszüntethetik, illetve módosíthatják is a felek.

Mikor köthető házassági vagyonjogi szerződés?

Lehetőség van a házasságot megelőzően és a házassági életközösség fennállása alatt bármikor. Kiköthető továbbá a szerződésben jövőbeni időpont, amikortól a felek a szerződésben foglalt rendelkezések szerint kívánják rendezni a vagyoni viszonyaikat.

Az életközösség megszűnését követően a vagyonközösség megszűnik, ennek bekövetkeztével házassági vagyonközösséget megosztó vagyonjogi szerződés keretében rendezhetőek a viszonyok.