Adatkezelési tájékoztató

A Felhasználók a mayerugyved.hu honlap vonatkozó felületein keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat. A honlap üzemeltetője dr. Mayer Vanda egyéni ügyvéd (1027 Budapest, Margit krt. 62. V.em. e-mail: mayer@mayerugyved.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatainak kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről tájékoztatja Önt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (GDPR) szerint.

I. KEZELT ADATOK KÖRE

1. Online kapcsolatfelvétel

A honlapon, külön erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni az adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni. Az online kapcsolatfelvétel során szükséges személyes adatok köre:

Név
E-mail
Telefonszám

Választhatóan megadandó adatok köre:
Cím

Az adatkezelő a kezeli a vele nem szerződéses viszonyban álló fél, vagy kapcsolatban álló természetes személy személyes adatait a célból, hogy kapcsolatot hozzon létre és tartson fenn.

Az adatkezelésre az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő honlapján, a kapcsolatfelvételi/kérdezzen űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

Az adatkezelés jogalapja:

A honlapon a Kérdezzen tőlem/Kapcsolat menüpontban lehetősége van az Adatkezelővel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A beküldött üzenet feldolgozását követően válaszüzenetben vagy telefonhíváson keresztül kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a személyes adatait.

Az adatkezelés ideje:

Az adatkezelés a kapcsolattartás fennállása alatt, azt követően pedig addig kezeli, amíg a tevékenység ellátásához az érintett természetes személlyel való kapcsolattartás szükséges.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

2. Adatkezelés az ügyvédi megbízási szerződéssel kapcsolatban

Az ügyvédi megbízási szerződés szerződésnek minősül, amellyel természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Adatkezelőt megbízza ügyvédi tevékenység ellátására.

Az adatkezelésének célja 

A megbízási szerződés megkötése és teljesítése, az azzal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, valamint az abból fakadó jogok érvényesítése, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

Adatkezelő a vele szerződő természetes személy alábbi személyes adatait kezeli:

név, születési név, lakó és tartózkodási hely, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail és a megbízás megkötésével és teljesítésével összefüggő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

A megbízást megelőzően a szerződő fél felkérésére történő tevékenységek elvégzése, a szerződés megkötését követően annak megszűnéséig a szerződés teljesítésének elősegítése, meghiúsulása esetén, illetve a szerződés megszűnését követően pedig az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges igényeit érvényesíteni tudja, valamint bármilyen jogvita vagy ellenőrzés esetén igazolni tudja az eljárása megfelelőségét.

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelő a szerződés megkötése esetén, annak időtartama alatt, a szerződés létrejöttének meghiúsulását, illetve a szerződés megszűnését követően pedig addig kezeli a személyes adatokat, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával, illetve a szerződéssel kapcsolatban egyébként – illetve, ha azzal összefüggésben időközben jogvita keletkezett, annak lezárását követően – vele szemben vagy általa igény érvényesíthető.

Az adatkezeléssel érintett természetes személy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen bármikor tiltakozhat.

3. Adatkezelés jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

Adatkezelő a tevékenységével összefüggő jogszabályban meghatározott kötelezettségének teljesítése céljából, az ott meghatározott körben kezeli a szerződésekkel kapcsolatosan a természetes személyek személyes adatait. Ilyen kötelezettségnek minősülnek különösen:

-a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;

-megbízások teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése

– megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás

– ügynyilvántartás

– saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés

– a ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása

II. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezlő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

……………………… Az adatfeldolgozás célja tárhelyszolgáltatás.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintettetek.

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

III. AZ ÉRINTETT JOGAI

Átlátható tájékoztatáshoz való jog az adatainak kezelésével kapcsolatban és visszajelzéshez való jog az adatkezelés folyamatban levőségéről, valamint hogy az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja. (GDPR 15. cikk)

A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék. (GDPR 16. cikk)

A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék. (GDPR 17. cikk)

Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza. (GDPR 18. cikk)

Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa. (GDPR 12. cikk)

IV. ADATOK MEGISMERÉSÉNEK JOGA

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg a titoktartási kötelezettség mellett.

V. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

VI. KÜLSŐ HONLAPOK

Az Adatkezelő a honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat – és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Adatkezelő mindent megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, amennyiben az érintett jelzi, hogy ennek nem felelt meg, lehetősége van felvenni a kapcsolatot a mayer@mayerugyved.hu e-mail címen keresztül. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal (panasszal) élhet a hatáskörrel rendelkező hatóságnál (NAIH).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.), vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet.

Az érintett továbbá jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette. Magyarországon az érintett a pert a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2020. december 16.